Rekommenderade företag

Rekommenderat Företag = R-licens

R-licensen är den etiska markören som kommunicerar trovärdighet och ansvarstagande mot kunder och medarbetare. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som tilldelas företag och organisationer som vill eftersträva god affärsetik.

En R-licens tilldelas ett företag eller en organisation när kandidaten genomgått en kvalificeringsprocess som består av flera olika steg. R-Företagen gör sedan en samlad bedömning av de olika delmomenten och därefter kan en licens utfärdas. 

Hela kvalificeringsprocessen har tagits fram i samarbete med många erfarna företagare och andra sakkunniga personer som bidragit till utvecklingen av alla delmoment, och som man anser måste till för att säkerställa en blivande R-licenskandidat. 

I R-licensutvecklingen har också Sten Philipson, professor i etik och värdegrundsforskning bidragit. Med betydelsefull sakkunskap, efter 30 år av värdegrundsforskning bakom sig, har Sten spelat en stor roll i R-Företagen. Idag verkar han också som ordförande i R-Företagens styrelse och är sakkunnig när det finns R-företagare som önskar att vidareutveckla sitt värdegrundsarbete och stärka sitt etiska förhållningssätt.

R-Företagen samarbetar dessutom med många duktiga och engagerade företagsledare och chefer ute i landet på lokala platser som bidrar med sin erfarenhet och med sina goda företagskontakter. Deras roll är av stor betydelse när det gäller att lokalisera företag som är kända för god företagskultur. Genom att rekommendera företag som kan vara lämpliga kandidater för R-licens är man på så sätt en del i kvalificeringsprocessen. Idag finns det ca 25 referensgrupper med sammanlagt över 100-talet ledamöter i Sverige.

Med den här söktjänsten kan du hitta en stor variation av rekommenderade företag = R-licens representerade. Vår målsättning är att fortsätta uppfylla och verka för vår vision med arbetet att lokalisera de bästa företagen inom det svenska näringslivet. Vi hoppas att du ska uppskatta initiativet.

Vill du veta mer, kontakta oss på 036-37 71 12 eller använd formuläret här.

Rekommenderade företag

Etikpolicy

Etiska handlingsprinciper för R-licensinnehavare

  1. Vi som R-licensinnehavare uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.
  2. Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.
  3. Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.
  4. Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.
  5. Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.
  6. Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.
  7. När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.