R-licens

Etisk kvalitetsmärkning


R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett rekommendabelt etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse, forma och kalibrera attityder och beteenden som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och hållbar samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Ett företag med ett rekommendabelt etiskt förhållningssätt kan tilldelas en R-licens.

R-licens symboliserar företagets förhållningssätt till etik och visar på en gemensam riktning för en hållbar etik i samhället.

Innan en R-licens kan tilldelas ett företag gör vi alltid en granskning för att säkerställa att företaget har förutsättning att bli en R-licensinnehavare. R-licens utfärdas av R-Företagen.

I logotypen för R-licens står Etik, Attityd och Kvalitet.

Etik, det handlar om vad man anser vara rätt eller fel, gott eller ont.

Attityd, det är hur man uttrycker sin etik och värderingar i ord och handling, alltså vilket beteende eller uppförande som uppfattas av omgivningen.

Kvalitet syftar på resultatet av god etik och attityd. Våra val att göra rätt och sprida en positiv attityd gör skillnad och skapar en god kvalitet.

Etikpolicy


Med R-licens följer en etikpolicy bestående av handlingsprinciper som R-licensinnehavare eftersträvar och är en vägledning i utvecklingen av företagskulturen.

Vi som R-licensinnehavare uppträder alltid så professionellt och korrekt att det bidrar till ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.

Vi som R-licensinnehavare bedriver vår affärsmässiga verksamhet på ett moraliskt oantastligt sätt och i enlighet med god affärssed och inom lagens råmärken.

Vi som R-licensinnehavare ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.

Vi som R-licensinnehavare ger alltid en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden.

Vi som R-licensinnehavare uppträder gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar samtidigt taktkänsla men talar aldrig osanning.

Vi som R-licensinnehavare vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra medarbetare och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi motverkar aktivt alla former av mobbning eller trakasserier.

När vi som R-licensinnehavare ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.


JAG VILL BLI KONTAKTAD FÖR VIDARE INFORMATION: